POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, PGF S.A. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANCYH OSOBOWYCH

Korzystając z serwisu hellofuture.pl mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są niezbędne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
Administratorem Państwa danych osobowych jest PGF S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi– Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471297, NIP: 527-264-39-21.

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług serwisu Administratora. W każdym przypadku gromadzenia danych osobowych do konkretnych celów, Administrator poinformuje Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Administrator przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwę firmy, które przekazują Państwo w formularzu rejestracji.
Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

  • kontaktu za pośrednictwem podanych przez Państwa danych z formularza kontaktowego w związku z wydarzeniem organizowanym przez Administratora, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”);
  • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

JAK CHRONIMY PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?:

Administrator zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies serwisu hellofuture.pl, a także do ich nieujawniania osobom trzecim.

Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych m.in. wewnętrzne kontrole przetwarzanych danych, procedury przechowywania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora m.in. usług informatycznych – na podstawie zawartych umów powierzenia i zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczenia, a także organom publicznym uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez:

  • w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego w związku z organizacją wydarzenia Administratora – przez okres trwania wydarzenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  • w przypadku ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami – przez okres niezbędny do ich zabezpieczenia, zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

POLITYKA COOKIES

PLIKI COOKIES:

W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu hellofuture.pl, gromadzone są pliki typu „cookies” obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Administratora, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie.
W każdej chwili mogą zasięgnąć Państwo szerszych informacji o plikach „cookies”, które można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

DO JAKICH CELÓW UŻYWANE SĄ PLIKI „COOKIES”?:

Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu Administratora.
Do powyższych celów przetwarzanych na podstawie usprawiedliwionego celu realizowanego przez Administratora, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z plików „cookies” należą:

  • dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu;
  • prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora strony.

Pliki „cookies” nie są wykorzystywane w celach reklamowych czy też śledzenia Państwa ruchów w Internecie. Administrator nie wykorzystuje zgromadzonych plików „cookies” stron trzecich ani nie śledzi innych plików „cookies”.
Wchodząc na stronę pozostają Państwo anonimowi tak długo, jak długo nie zdecydują Państwo inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, a także adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

 

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADA OSOBA, W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW COOKIES?:

Administrator informuje, że większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na zapisywanie na Państwa urządzeniu plików „cookies”. Macie Państwo możliwość w każdej chwili zmienić konfigurację swojej przeglądarki tak, by zrezygnować ze zbierania plików „cookies” lub usunąć „cookies” już zapisane na Państwa urządzeniu, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez dostawcę przeglądarki np.:

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z serwisem hellofuture.pl, należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na komputerze, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Mają Państwo prawo również żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i plików cookies, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: